top of page

Regulamin serwisu

studioprojektow.com.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://studioprojektow.com.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty tylko zaproszenie do zawarcia Umowy (art. 71 kodeksu cywilnego, Dz.U. 2018.1025 t.j. ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów gotowych, prezentowanych w Serwisie, informacje zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zakupu.

3. Podstawowe definicje:

 1. Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu https://studioprojektow.com.pl;

 2. Usługodawca: WOJCIECH SAMOŁYK, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "SAMPRO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE WOJCIECH SAMOŁYK, ul. Pocztowa 13, 95-054 Ksawerów, NIP 7250011422, REGON 470557891, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 3. Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

 4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Serwis: platforma informatyczno-informacyjno-sprzedażowa, dostępna pod adresem https://studioprojektow.com.pl, zawierająca informacje o Produktach Usługodawcy i zapewniająca dostęp do Usług Elektronicznych;

 6. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

 7. Formularz lub Formularz kontaktowy – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z Usługodawcą, w tym w sprawie Zapytania, za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu on-line;

 8. Produkt – produkty lub usługi, gotowe lub na zamówienie, dostępne u Usługodawcy;

 9. Umowa – umowa na odległość, dotycząca Produktu, zawarta za pośrednictwem Serwisu;

 10. Zapytanie – oferta zakupu Produktu na zamówienie złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

 11. Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu gotowego złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej

 12. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym o nowościach w Serwisie.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

5. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników

 1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres ul. Pocztowa 13, 95-054 Ksawerów, adres poczty elektronicznej info@studioprojektow.com.pl, numer telefonu +48 42 227 49 86.

 2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

 3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1. Newsletter - subskrypcja

  2. Kontakt - formularz kontaktowy

  3. Sklep - zawieranie umów na odległość za pośrednictwem Serwisu.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 5. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 6. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Zawarcie umowy świadczenia płatnej usługi wymaga bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje usług odpłatnych.

 7. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

 8. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

 3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 4. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ROZDZIAŁ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym złożenia Zamówienia na Produkt na zamówienie, skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.

 2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.

 3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

 4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

 

ROZDZIAŁ 4. NEWSLETTER

 

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Użytkownikowi zamówionych informacji.

 2. Korzystanie z Newsletter-a jest bezpłatne i dobrowolne, wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń.

 3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. Korzystanie z Newsletter-a jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: info@studioprojektow.com.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

 

ROZDZIAŁ 5. PRODUKTY

 

§ 1. Produkty

 

 1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie wykonywania oraz sprzedaży projektów graficznych za pośrednictwem Serwisu.

 2. Usługodawca oferuje:

  1. Produkty na zamówienie (wzory na indywidualne zamówienie Klienta lub gotowe na wybranej licencji) - zakładka "Katalog wzorów - dostępna po rejestracji w serwisie i ogólno dostępna zakładka „Oferta”.

  2. Produkty gotowe, stanowiące gotowe projekty graficzne (wzory, nadruki, projekty na tekstylia). Katalog projektów jest dostępny na miejscu w siedzibie Usługodawcy lub w wersji elektronicznej w Serwisie - zakładka „Sklep”.

  3. Pamięć przenośna Pendrive do nagrania wzorów

 3. Usługodawca nie udziela gwarancji ani nie świadczy usług posprzedażowych w zakresie Produktów.

 4. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie, odnoszące się do Produktów na zamówienie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

A. Produkty na zamówienie - zamówienia i realizacja

 1. Zapytanie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego (https://www.studioprojektow.com.pl/kontakt) lub pocztą elektroniczną (info@studioprojektow.com.pl).

 2. Zapytania można składać bez rejestrowania Konta w Serwisie (gościnne zakupy).

 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.

 4. Zapytania w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zapytania składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 5. Potwierdzenia złożenia Zapytania dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „wyślij”. Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail dalsze informacje, w tym o cenie i terminie realizacji.

 6. Klient otrzymuje od Usługodawcy:

  1. potwierdzenie otrzymania Zapytania („Zamówienie w trakcie sprawdzania”) – automatycznie generowaną wiadomość e-mail zawierająca m.in. numer i datę Zapytania, dane Klienta, opis Produktu;

  2. potwierdzenie przyjęcia oferty drogą elektroniczną („Zamówienie w uzgodnieniu”), na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Na tym etapie Usługodawca i Klient uzgadniają niezbędne informacje, w tym dotyczące plików graficznych, ceny, sposobu dostawy;

  3. potwierdzenie zawarcia umowy („Zamówienie w realizacji”) na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia umowy wysyłane jest po dokonaniu ustaleń stron oraz po dokonaniu płatności przez Klienta. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy.

 7. W ramach wykonania Umowy Klient otrzyma od Usługodawcy znormalizowany plik, zawierający projekt graficzny drogą elektroniczną, o ile strony nie postanowią o innej formie dostawy.

 8. Czas realizacji zamówienia liczony jest od uzgodnienia z Klientem wszystkich niezbędnych informacji. W przypadku uzgodnienia ww. informacji do godziny 17.00 danego dnia, realizacja zamówienia rozpocznie się następnego dnia roboczego.

 9. Czas realizacji (tj. do dnia wysyłki Produktu) wynosi do 5 - 10 dni roboczych.

 

§ 3. Przygotowanie projektu

 1. Usługodawca przygotuje projekty Produktów na zamówienie na podstawie ustaleń z Klientem.

 2. Klient może przekazać Usługodawcy swoje materiały do wykorzystania w projekcie - zdjęcia, grafiki i inne utwory, do których przysługują mu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Klient oświadcza, że posiada ww prawa do dostarczanych plików.

 3. Standardowy czas przygotowania projektu to 5 -10 dni roboczych.

 

§ 4. Produkty gotowe – zamówienia

 1. Zamówienie może być złożone poprzez sklep internetowy dostępny w Serwisie (zakładka „Sklep”).

 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta lub bez rejestrowania Konta (gościnne zakupy).

 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza zakupów i innych danych niezbędnych do zawarcia umowy kupna/sprzedaży podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

 4. Klient podaje w formularzu zakupów dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych.

 5. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Produktu) wynosi do 1-3 dni roboczych, zwykle przy płatności Paypal lub PayU następuje to zaraz po prawidłowo zrealizowanej płatności, przy przy przelewie tradycyjnym 1-3 dni robocze od otrzymania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.

 8. Dokument sprzedaży - faktura Vat, zostaje dostarczona Klientowi na adres mailowy podany przy formularzu zakupów, do 7 dni po prawidłowo zrealizowanej sprzedaży.

 

§ 5. Płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Produktu nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

 2. Koszty związane z dostawą Produktu (dotyczy Produktów dostarczanych na nośnikach danych) np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Produktu. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie uzgodnień z Klientem.

 3. Klient może wybrać formę płatności:

  1. przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po zawarciu Umowy Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;

  2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayPal - zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449. Po zawarciu Umowy Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal. Realizacja Umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Paypal. 

  3. zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU - zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Płatność w systemie PayU realizowana jest przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Po zawarciu Umowy Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU Realizacja Umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayU.

  4. zapłata przy odbiorze Produktu (gotówką lub za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Produktu u przewoźnika lub Usługodawcy. Realizacja Umowy następuje po zawarciu Umowy.

 4. Usługodawca wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Usługodawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Usługodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

 

§ 6. Dostawa

 1. Produkt dostarczany jest drogą elektroniczną lub na nośniku danych (typu płyta CD, płyta DVD, pen-drive, itp.), w zależności od ustaleń Stron.

 2. Produkt na nośniku danych jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczona w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysyłki Produktu, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Produktu.

 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Produktu na nośniku pod adresem PPHU SAMPRO, ul. Pocztowa 13, 95-054 Ksawerów.

 4. Usługodawca wskazuje, że:

  1. Z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

  2. przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

   1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

   2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

   3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

   4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

ROZDZIAŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j. ze zm.).

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. Usługodawca wskazuje, że Produkty stanowią produkty cyfrowe lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta, co oznacza, że prawo odstąpienia od umowy może być wyłączone lub ograniczone.

 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

 

ROZDZIAŁ 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje w zakresie Serwisu i Usług Elektronicznych Użytkownik powinien kierować na adres Usługodawcy info@studioprojektow.com.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika.

 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ww. terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do Użytkownika będącego przedsiębiorcą.

 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

 

ROZDZIAŁ 11. DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Serwisie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisu, w procesie korzystania z Serwsiu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie przetwarzane są przez WOJCIECH SAMOŁYK, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "SAMPRO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE WOJCIECH SAMOŁYK, ul. Pocztowa 13, 95-054 Ksawerów, (administrator danych).

 2. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

  1. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:

  2. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;

  3. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

  4. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

  5. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

  6. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

  7. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

 4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Serwisie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w Rozdziale 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 6. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

 7. Usługodawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 8. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podwykonawcom,

 2. firmie hostingowej,

 3. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

 4. dostawcy usług internetowych,

 5. dostawcy platformy płatności elektronicznych,

 6. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

 7. podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

ROZDZIAŁ 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

 2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej https://studioprojektow.com.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://studioprojektow.com.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia autorskich prawa majątkowych do Produktów przez Klienta. Klient uprawniony jest do korzystania z nabytych Produktów na podstawie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Projektów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz druku trójwymiarowego a także techniką cyfrową,

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Projekty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  3. w zakresie rozpowszechniania Projektów w sposób inny niż określony w pkt b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w sieci Internet), w tym na portalach społecznościowych.

 5. W przypadku wykorzystania nadesłanych przez Klienta zdjęć, grafik i innych utworów Klient ponosi odpowiedzialność w zakresie praw autorskich i prawa własności intelektualnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej przez Klienta. Klient składając zamówienie potwierdza, że jest właścicielem praw do powielania i korzystania z materiałów (plików) przekazanych Usługodawcy i tym samym Klient przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich.

 

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.

 3. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Serwisie (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Usługodawca poinformuje poprzez komunikat w Serwisie com oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

 4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 3 powyżej.

 5. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

bottom of page